• (+30) 2105232044
  • info@iis-international.org
  • Athens, Greece

ITS 2018 – Advisory Committee

Members

  • Luigia Carlucci Aiello, University of Roma, Italy
  • Maria Grigoriadou, University of Athens, Greece
  • Judith Kay, University of Sidney, Australia
  • Demetrios G. Sampson, Curtin University, Australia